Νέα

Πρόσκληση του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018 για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

ΙΟΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 17687415000

Πρόσκληση του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018 για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Προς
τους μετόχους της εταιρείας ΙΟΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ