Πρόσκληση του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018 για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

ΙΟΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 17687415000

Πρόσκληση του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018 για άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Προς
τους μετόχους της εταιρείας ΙΟΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κύριοι μέτοχοι,
στις 18 Ιανουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΟΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 17687415000. Η εν λόγω συνέλευση ήταν συνέχεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης που είχε συγκληθεί για τις 20.12.2018 ,η οποία αναβλήθηκε για τη λήψη αποφάσεων για τις 18.1.2019. Από την εν λόγω συνέλευση της 18ης Ιανουαρίου 2019 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατό τριάντα πέντε χιλιάδες (135.000,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ κάθε μετοχή και με τιμή διάθεσης επίσης πέντε (5,00) ευρώ κάθε μετοχή.
Δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση, σύμφωνα με την απόφαση της συνέλευσης, έχουν οι μέτοχοι της εταιρείας που υφίστανται κατά τη λήψη της απόφασης στις 18 Ιανουαρίου 2019. Οι εν λόγω μέτοχοι, έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το ποσό της αύξησης και αναλογικά έκαστος μέχρι του ποσοστού συμμετοχής του στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η προθεσμία που η γενική συνέλευση αποφάσισε για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος προτίμησης είναι μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2019.
Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να γίνει αποκλειστικά με την καταβολή ολόκληρης της αξίας των μετοχών για τις οποίες θα ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην ALPHA BANK για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με στοιχεία GR7201404200420002002012642.
Μετά την προθεσμία αυτή, εάν υπάρχουν μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί από τους έχοντες δικαίωμα προτίμησης μετόχους, αυτές θα διατεθούν κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι στις 27 Φεβρουαρίου 2019 σε μετόχους που έχουν ασκήσει στο σύνολο του το δικό τους δικαίωμα για την συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και θα δηλώσουν ότι επιθυμούν να αναλάβουν μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί καθώς και σε τρίτους νομικά και φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του μετόχου κατά το χρόνο λήψης της απόφασης για αύξηση.
Αν δεν πραγματοποιηθεί η πλήρης κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου κατά το ανωτέρω ποσό των εκατό τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ, το κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατʼ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν 4548/2018.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και επιθυμούν να το ασκήσουν, να το πράξουν κατά τα ανωτέρω αναγραφόμενα μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2019.
Άρτα, 18 Ιανουαρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο